Media & Advet.

Media & Advet. / Press Coverage

Press Coverage Detail

  • Press Coverage

  • Press Coverage

  • Press Coverage

  • Press Coverage

  • Press Coverage

  • Press Coverage

  • Press Coverage


Title : Book Reading done by RGI Students
Details : Book Reading done by RGI Students under Bhopal Pustak Vaachan Program.

 

 DAINIK BHASKAR - 10-10-2018                


 PATRIKA - 10-10-2018                


 RAJ EXPRESS - 10-10-2018                


 DAINIK JAGRAN - 10-10-2018                


 SANDHYA PRAKASH - 10-10-2018                


 LOK DESH - 10-10-2018                


 PRADESH TODAY - 11-10-2018                


 HARI BHUMI - 11-10-2018